Terioloogia Seltsi uurimustööde valikteemad:

 • Rottide levik Eestis.
  Rotivaatlutse kogumine, kahe rotiliigi leviku täpsustamine Kagu-Eestis ja Peipsi ääres (koduroti piirkonnas) ning rottide leviku uurimine ja kaardistamine Eesti (väike)saartel (võimalus käsitleda laiemalt teemat imetajate levikust saartele). Vaatlusandmete kogumine oma kodukohast aitab kaasa rotiliikide kaardistamisele nii Eesti kui ka Euroopa uue imetajate atlase tarbeks ning võimaluse rohkem teada saada oma kodukoha liigirikkuse kohta. Samuti on võimalik uurida täpsemalt selle kohta, kuidas kahel rotiliigil ning teistel närilistel vahet teha.
  Metoodika: küsitlus, välitööd, kirjandusallikate põhine.

 • Jäljeplaatide (trackplate'id) valmistamine ja edukuse testimine.
  Jäljeplaate kasutatakse imetajaliikide olemasolu ning liikumise kaardistamiseks looduses. Jäljeplaate on võimalik valmistada ka õpilasel endal, juhendite järgi katsetada erinevate plaatide valmistamist ning nende töökindlust ja tulemuslikkust hiljem ka välitingimustes testida.
  Metoodika: kirjandusallikate põhine, meisterdamine, välitööd.

 • Rott linnaloomana
  Rotid on seotud tihedalt inimasustusega. Milline elukeskkond on linn ning millised imetajad linnades end hästi tunnevad? Võimalus uurida, kas sinu kodupaigas elab rotte ning milline on inimeste suhtumine nendesse.
  Metoodika: välitööd, kirjandusallikate põhine, küsitlus.

 • Rotilood - pärimuse kogumine.
  Kas rotil on kohta meie muistendites? Aga tänapäevastes lugudes? Millised on inimeste kokkupuuted rotiga? Milline suhtumine? Samuti on oodatud uurimustööd rotist kui lemmikloomast.
  Metoodika: küsitlus, kirjandus

 • Rotid ökosüsteemi osana ning rottide mürgitamine - probleem või lahendus?
  Millised mõjud kaasnevad rottide tõrjel mürgiga ning kuidas see mõjutab teisi liike. Mõistmaks rottide rolli ökosüsteemis on vaja uurida rottide rolli saakloomana ning haiguste kandjana.
  Metoodika: küsitlus, kirjandus

 • Laborirott ja teadus
  Laboriroti aretamine ning laboriroti oluline koht teadusuuringutes. Milline on laboriroti roll tänapäeva meditsiinis? Geneetiliselt muundatud nn knockout rotid. Rottide kasutamine Eesti teadusmaastikul.
  Metoodika: Kirjandusallikate põhine, küsitlus.

  Siin on ära toodud vaid mõned peamised teemad, kuid alati on oodatud ka omapoolsed pakkumised. Palume kõigil huvilistel enda kontaktid jätta veebivormi. Kõikide küsimuste korral saate meiega ühendust võtta e-posti või telefoni teel:

  Helen Arusoo helen.arusoo@gmail.com, 56911921
  Maris Hindrikson maris.hindrikson@ut.ee, 5542532,
  Triin Edovald triin.edovald@envir.ee, 56673123

 •